Absentie

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Ziekmeldingen kunt u tussen 8.15 uur en 8.40 uur telefonisch aan de school en/of het stageadres doorgeven. Als de school om 9.00 uur geen ziekmelding heeft ontvangen wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de ouders. Als een leerling om een andere reden niet naar school kan, stellen wij het op prijs om daarover bericht te krijgen van de ouders. Indien een leerling op een absentie-dag op individuele stage is, wordt er verwacht dat ook de stage wordt afgezegd door de leerling of ouders.

Verlof

Het is belangrijk dat de schooldirectie op tijd een (liefst schriftelijk) verzoek van de ouders ontvangt. In dit verzoek graag een omschrijving van de reden van het verlof.

Extra verlof

Het verlenen van extra verlof kan alleen worden toegestaan als het gaat om een aanvraag voor een vakantie die niet samenvalt met de vastgestelde schoolvakanties, omdat dit vanwege het beroep van één van de ouders niet anders kan. Deze aanvraag kan één keer per schooljaar worden ingediend. Er kan een extra verlof worden toegekend van maximaal 10 schooldagen. Dit extra verlof mag niet worden aangevraagd in de eerste of laatste twee weken van het schooljaar.

Religieuze feestdag

Een feestdag vermeld op de feestdagen-jaarkalender (ieder jaar wordt samengesteld door de dienst Onderwijs van de Gemeente) wordt toegekend.

Gewichtige omstandigheden

  • Ernstige ziekte, overlijden, begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners.
    (1 tot maximaal 4 dagen).
  • Huwelijk van familie, huwelijksjubilea en ambtsjubilea van familie (1 dag, maximaal 2).
  • Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente ( maximaal 2 dagen).
  • Gezinsuitbreiding ( maximaal 1 dag).

 

Meer informatie over leerplicht?

Voor meer informatie over leerplicht, ongeoorloofd verzuim en extra verlof kunt u contact opnemen met de afdeling leerling zaken van de dienst Onderwijs van de eigen woongemeente. Bij schoolverzuim zonder geldige reden moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan resulteren in een boete voor de ouders van de betreffende leerling.