Voorafgaand aan een aanmelding vinden wij het prettig om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Wij vinden het belangrijk dat wij u en uw kind leren kennen, en we willen graag vertellen wat we doen en waarom. Daarnaast willen we graag dat u met een goed gevoel en na een goede onderlinge afstemming uw kind bij ons aanmeld.

Ook kan de huidige school uw kind doorverwijzen. Vervolgens kijkt VSO ’t Korhoen in overleg met u en het samenwerkingsverband waar ‘t Korhoen onder valt of uw kind inderdaad het beste op zijn plek is op ‘t Korhoen. Het samenwerkingsverband zal een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor VSO ‘t Korhoen, als zij vinden dat VSO ‘t Korhoen de meest passende plek is voor uw kind.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zal door school gedaan worden. Hiervoor heeft de school informatie nodig. Ouders hebben de plicht te zorgen voor de juiste informatie. Het proces om te komen tot een toelaatbaarheidsverklaring neemt over het algemeen meerdere weken in beslag. Het is daarom wenselijk om niet vlak voor het eind van het schooljaar aan te melden. Het kan zijn dat het in dat geval niet lukt om een toelaatbaarheidsverklaring te krijgen. Zonder toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling niet ingeschreven worden.

Verhuizing

In het geval van verhuizing is een toelaatbaarheidsverklaring die afgegeven is door een samenwerkingsverband in Nederland altijd geldig. Er hoeft in dat geval geen nieuwe verklaring te worden aangevraagd.

Aanmelding vanuit een andere school voor speciaal onderwijs

Bij aanmelding vanuit een andere school voor speciaal onderwijs is de toelaatbaarheidsverklaring die afgegeven is voor de school van herkomst ook geldig voor aanmelding op VSO ‘t Korhoen.

Informatie verzamelen over de ondersteuningsbehoefte van uw kind

Als een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op een school wordt aangemeld, zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Dit gebeurt ook als de leerling al op school zit, maar de extra ondersteuningsbehoefte pas later duidelijk wordt. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de school. Goede informatie is zeer bepalend voor het realiseren van de juiste ondersteuning. Soms is aanvullend onderzoek door een psycholoog of een orthopedagoog nodig. U wordt gevraagd daar toestemming voor te geven. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties heeft de school uw toestemming nodig.

Download het formulier aanmelding VSO ‘t Korhoen
Download het formulier medische handelingen…
Download het formulier toediening medicijnen…