De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over bepaalde zaken binnen school

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van zowel SO ’t Iemenschoer als de VSO-afdeling ’t Korhoen. De regels voor medezeggenschap zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet biedt een basis voor de positie van de medezeggenschapsraad in school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouders en personeel mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Heeft u vragen over de MR? Neem dan contact op met de voorzitter. In de kalender die elke leerling in het begin van het schooljaar ontvangt, staan onze contactgegevens …