Leerlingenraad

Binnen ’t Korhoen hebben we een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers vanuit alle groepen en vergadert vier keer per jaar. Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda binnen de groepen doorgesproken en de klassenvertegenwoordiger brengt de te bespreken punten vanuit de groep in, in de leerlingenraad. Naderhand worden de notulen besproken.

Op deze manier organiseren we een stuk burgerschap en medezeggenschap binnen de school. Daarnaast maken we de leerlingen op deze manier mede verantwoordelijk voor de ontwikkelingen binnen de school.

Leerlingentevredenheidsonderzoek

Jaarlijks nemen we een leerlingentevredenheidsonderzoek af. In dit onderzoek bevragen we de leerlingen op diverse school gerelateerde zaken, zoals lesinhoud, begeleiding en zorg, de cultuur binnen de school, we vragen naar hoe de communicatie wordt ervaren, maar ook willen we weten wat leerlingen vinden van POL/Stage/Arbeidstoeleiding. Tot slot vragen we naar wat leerlingen vinden van het gebouw.

De resultaten van het onderzoek worden besproken in de leerlingenraad. Daarnaast worden ze meegenomen in de kwaliteitscyclus van de school en delen van de uitkomst worden gedeeld met de onderwijsinspectie