Op VSO ’t Korhoen zitten leerlingen tussen 12 en 20 jaar die – in vergelijking met hun leeftijdgenoten – een ontwikkelingsachterstand hebben. Vaak hebben ze dat al vanaf hun geboorte. Sommige leerlingen hebben het syndroom van Down, sommige een autismespectrumstoornis en anderen een verstandelijke beperking. Een deel van de leerlingen heeft daarnaast ook een lichamelijke beperking of gedragsproblematiek.

Al met al een heel diverse groep. Net als iedereen hebben zij hun beperkingen, maar vooral hebben zij ook vele uiteenlopende talenten en mogelijkheden. Dáár ligt onze focus. Al onze leerlingen zijn uniek en die uniciteit koesteren we.

Wij zijn dus voortgezet speciaal onderwijs in de regio Noordoost Twente. Onze expertise is vooral aanwezig op het gebied van leerproblematiek en ontwikkelingsachterstand bij leerlingen. Wij bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in de huidige maatschappij en verwachten dat zij hun steentje eraan bijdragen!

Dit doen we door speciaal onderwijs maar eigenlijk door specialistisch onderwijs met een eigenwijze twist!

Onze missie

Wij helpen onze leerlingen, samen met hun ouders/verzorgers, te ontdekken wie ze zijn, hoe ze hun leven willen leven en wat hun unieke bijdrage aan de samenleving kan zijn.

Onze ambitie

In de kern is onze ambitie voor alle leerlingen hetzelfde: wij willen dat alle leerlingen aan het eind van hun schooltijd op VSO ’t Korhoen met zo veel mogelijk bagage en zo veel mogelijk kansen een plek vinden in de maatschappij. We willen hun het vertrouwen, het vermogen en de tools meegeven om een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven te leiden. Weerbaar en met een gezond gevoel van eigenwaarde. Trots op wat ze kunnen, trots op wie ze zijn. We gaan voor optimaal welzijn: dat ze gelukkig worden op een eigen passende plek. Dat ze leren omgaan met de eisen die de samenleving aan hen stelt. Ze moeten weten dat ze er mogen zijn. Ze moeten weten dat ze – op hun eigen manier – van betekenis mogen en kunnen zijn in de maatschappij.

Het gaat er dus niet alleen om dat leerlingen passende arbeid of dagbesteding vinden. Ook wonen, welzijn (vrije tijd) en welvaart zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden. De pijlers wonen en werken vormen weliswaar de kern van het onderwijs, maar op alle vier gebieden willen we ontwikkeling realiseren.

Met die ontwikkeling van leerlingen zijn wij dagelijks, met ons allen, bezig. Eruit halen wat erin zit – op alle gebieden en op alle niveaus – zonder leerlingen te overvragen. En natuurlijk beseffen we heel goed dat onze leerlingen in zekere mate altijd ondersteuningsbehoeftig blijven. We sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Maar we proberen wel om die behoefte aan ondersteuning zo klein mogelijk te maken. Door de zelfredzaamheid te vergroten. Daarop richten we onze begeleiding.

Hoe doen we dat?

  • We stellen de leerling centraal

    Wij stellen de ontwikkel- en onderwijsbehoefte en het welbevinden van de individuele leerling centraal. Dit omdat we weten dat juist onze leerlingen behoefte hebben aan veiligheid, autonomie en relatie. Dit bewerkstelligen we door in onze benaderingswijze uit te gaan van een binnen het team algemeen geldende overtuiging. Deze overtuiging is dat het ervaren van veiligheid een basis is om tot zelfontplooiing te komen. Als een individu zich niet veilig voelt, komt het zeer moeilijk of niet tot ontwikkeling. Juist onze leerlingen hebben het nodig dat de omgeving dit voor hen organiseert. Zij bezitten vaak niet de competentie om dit zelf te realiseren. Het organiseren van deze basisveiligheid is één van de belangrijkste uitgangspunten in de keuzes die we maken. Wij zorgen voor passende begeleiding op maat. Binnen deze ambitie vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan de totale ontwikkeling van de leerling.

  • We zetten in op zelfredzaamheid

    Onze ervaring is dat het slagen van een leerling op een werk/woonplek sterk afhankelijk is van de manier waarop deze leerling zich in deze situaties opstelt. Het gevoel dat opgeroepen wordt en het gedrag dat door de leerling ten toon gespreid wordt is hierbij zeer belangrijk. Om hierin kansen te creëren blijven we tijdens de hele schoolloopbaan de sociaal-emotionele ontwikkeling en arbeidsvaardigheden als belangrijke aandachtspunten hanteren. De manier waarop een leerling zich presenteert, zijn of haar werk voorbereid, afwerkt, etc. krijgt de nodige aandacht. De aandacht hiervoor is verweven in alle lessen en alle momenten binnen en buiten de school. Daar waar kansen ontstaan worden ze benut.

  • We gaan uit van een positieve benadering

    In onze begeleidingswijze gaan we uit van de positieve ontwikkelingspsychologie. Dit houdt in dat wij de leerlingen deelgenoot maken van hun eigen leerproces. Op deze manier leren ze niet alleen vaardigheden, maar ontwikkelen ze handelingspatronen die passen bij hun mogelijkheden. Ze leren nadenken over wat ze zelf wel en niet willen en kunnen. Dit kan alleen in een veilige omgeving waar het handelen gericht is op ervaren en keuzes maken. Het effect van deze wijze van begeleiden is dat leerlingen een groot gevoel van autonomie ervaren en ze als gelijkwaardig worden behandeld. Personeel gaat geen problemen van de leerlingen oplossen als ze dit zelf kunnen.

ESFplus

VSO ’t Korhoen  krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.