De afstemming tussen ouders en school (meestal de leerkracht) is van essentieel belang om de zorg rond de leerlingen te kunnen waarborgen. Hierbij gaan we uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en expertise. U als ervaringsdeskundige met uw en wij als onderwijsprofessional. Wat vindt u als ouder en wij als school van belang rondom de begeleiding van de leerling? Op welke manier kunnen we het beste met hem of haar omgaan? Vragen om eens samen over te praten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: een bezoek aan school, een huisbezoek, een ouderavond enz..
Heel belangrijk, mocht u behoefte hebben aan contact, schroom dan niet hierin het initiatief te nemen!

Telefoon en email 
Om elkaar te informeren over de meer dagelijkse gang van zaken blijkt de telefoon en de mail een prima middel te zijn. De tijden waarop u het best kunt bellen zijn: tussen 8.30 en 8.45 uur en tussen 15.05 en 16.15 uur. Op woensdag tussen 8.30 en 8.45 uur en ’s middags tussen 13.30 en 14.00 uur. In bepaalde situaties kan, in overleg met de groepsleerkracht, een andere afspraak worden gemaakt. Bij calamiteiten zal de verantwoordelijke voor de groep contact met u als ouders opnemen. 

Parro
Een aantal groepen binnen ‘t Korhoen maken gebruik van de App “Parro”. Vooral groepen in de onder en middenbouw hebben hiervan de meerwaarde ervaren. Parro wordt gebruikt om de dagelijkse gebeurtenissen binnen de groep over te brengen zodat er thuis adequaat op teruggekomen kan worden. Het wel of niet gebruik maken van de app is een keuze van de leerkrachten.
 
Samen  
Onze overtuiging is dat de omgeving van de leerling thuis en op school op elkaar afgestemd moet zijn. Dit vraagt om goede samenwerking. Deze samenwerking in het belang van de leerling is wat ons betreft niet vrijblijvend. Dit houdt in dat wij initiatief zullen nemen deze afstemming te realiseren. Hierbij gaan we uit van onze professionele verantwoordelijkheid en uw betrokkenheid.  
 
Gescheiden ouders, beslissingen en communicatie
Ook wij hebben met enige regelmaat te maken met gescheiden ouders. Meestal is dit in de communicatie geen enkel probleem en komen beide ouders gezamenlijk op ouderavonden etc.. In andere gevallen loopt dit niet op deze manier. Om helder te zijn in de verwachting willen we u hierbij aangeven hoe wij met deze situaties omgaan:
-Vanuit de wet zijn wij verplicht om beide ouders gelijkwaardig te voorzien van informatie. Dit houdt in dat beide ouders dezelfde informatie over de schoolontwikkeling ontvangen. Dit geldt in alle gevallen.-
 
Niet-gezamenlijk gezag
In het geval één van de ouders belast is met het gezamenlijk ouderlijk gezag, heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b BW). 
In het geval de ouder dit nalaat, kan de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft informatie over het kind en schoolse ontwikkeling opvragen bij de school. Alleen op uitdrukkelijk verzoek wordt door de school de gevraagde informatie verstrekt en alleen die informatie wordt verstrekt die ook normaliter aan de andere ouder zou worden of is verstrekt. Het speelt geen rol of de ouder nog contact heeft met het kind of dat de andere ouder bezwaren heeft tegen de informatieverstrekking. Dit verzoek van de ouder kan door de school worden afgewezen als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet (artikel 1:377c BW). 
 
In het geval dat er beslissingen genomen moeten worden, mogen we ervan uit gaan dat wij van de ouders een gezamenlijk genomen beslissing ontvangen. 
 
Op het moment dat een leerling 18 jaar is geworden is de leerling beslissingsbevoegd en zal de communicatie formeel via de leerling lopen. De leerling bepaalt wie er al dan niet bij de beslissing betrokken wordt. Alleen als er een beschermingsmaatregel is getroffen zal de curator de beslissingsbevoegde persoon zijn.
Bovenstaande geeft een ingekort beeld van de communicatie en privacy. Als school zijn wij verplicht om ons aan de wetgeving rondom privacy te houden.